Biedrības dibināšana

Biedrības dibināšana notiek ar mērķi veikt komercdarbību, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret biedrības kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri).

Ekonomiskais

EUR50
 • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • Jūsu paraksta apliecinājuma procedūras organizācija
 • Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā
 • Dokumentu saņemšana Uzņēmumu reģistrā
 • Bankas konta atvēršanas atbalsts
 • Reģistrācija VID
 • Dokumentu piegāde Rīgā
Pasūtīt

VIP

EUR105
 • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • Jūsu paraksta apliecinājuma procedūras organizācija
 • Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā
 • Dokumentu saņemšana Uzņēmumu reģistrā
 • Bankas konta atvēršanas atbalsts
 • Reģistrācija VID
 • Dokumentu piegāde Rīgā
Pasūtīt

Biedrības dibināšanas valsts nodevas un citu pakalpojumu izcenojumi

Z

Viena paraksta apliecināšana - ~ 25 EUR vai 7,11 EUR

25 EUR — Pie notāra – ātra procedūra Jums ērtākajā laikā
7,11 EUR — Uznēmumu reģistrā – dažreiz nākas gaidīt vairākas stundas rindā

Z

Valsts nodeva – 142,29 EUR

Z

Publikācija «Latvijas Vēstnesī» – 27,03 EUR

Biedrības dibināšana notiek sekojošos termiņos

Z

Standarta dokumentu izskatīšana: 5 darba dienas

Z

Ekspress dokumentu izskatīšana: 2 darba dienas

Valsts nodeva trīskāršā apmērā

Biedrības dibināšana notiek sekojoši:

Z

Sūtiet mums informāciju uz e-pastu:

 • katra biedra pases kopiju un deklarēto adresi;
 • trīs Sabiedrības nosaukuma variantus;
 • juridisko adresi (oficiālo adresi, kura tiks izmantota Sabiedrības darbībai);
 • Sabiedrības darbības veidus;
 • kādu pakalpojumu kompleksu Jūs gribat saņemt (Ekonomiskais, Komforts vai VIP).
 • savu kontakta tālruņa numuru lai mēs varētu sazināties ar Jums.
Z

Mēs sazināmies ar Jums pa tālruni un apstiprinām Jūsu pasūtījuma saturu un apjomu

Z

Mēs nosūtām Jums rēķinu

Z

Jūs apmaksājiet rēķinu

Z

Mēs izpildām pasūtījumu īsakajā laikā

 vai

Zvaniet un nāciet pie mums ar visiem dokumentiem pēc adreses Matīsa 26, 2. stāvs.

Biedrības jēdziens

Biedrība, jeb Pilnsabiedrība – ir īpaša veida biznesa partnerība, kurā dalībnieki (vispārīgi partneri), saskaņā ar parakstīto dibinājuma lēmumu, viņi visi ir iesaistīti partnerības uzņēmējdarbībā un ir solidāri atbildīgi par saistībām, ar visu īpašumu. Pašlaik šī organizatoriski juridiskā forma ir ķļūst populāra. Biedrības dibināšana ir lieliskā iespēja indivīdiem mēģināt sasniegt kopīgu mērķi, bez nolūka dalīt peļņu.

Biedrības dibināšana


Biedrība dibināšana sākas ar dibināšanas lēmumu. Biedrības dibinātāju lēmumā dalībnieki apņemas izveidot juridisku personu un nosaka kopīgas darbības kārtību tā izveidei, nosacījumus par savu īpašumu nodošanu un piedalīšanos tās darbībā. Līgums definē nosacījumus un procedūru sadalījumu starp dalībniekiem peļņu un zaudējumus, par juridiskās personas vadību un tās sastāvu. Biedrības dibināšana ir līdzīga procedūra SIA dibināšanai.

Biedrības dalībnieki

Biedrības dalībniekus sauc par vispārējiem partneriem, un par tiem var būt fiziskās personas, individuālie komersanti un citi uzņēmumi (šajā gadījumā tie vairs nevar piedalīties citā pilnsabiedrība). Biedrības dalībnieku skaits nedrīkst būt mazāks par diviem. Jāatzīmē, ka biedrības dalībnieku tiesības un pienākumi tiek sadalīti proporcionāli iemaksām pamatkapitālā, bet daļas apmērs neietekmē savu tiesību realizāciju. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce (kopsapulce) un valde. Biedrības augstākā institūcija ir biedru sapulce. Visi lēmumi tiek pieņemti ar biedrības klātesošo biedru balsu vairākumu, ja statūtos nav noteikts lielākais balsu skaits. Katram biedram ir viena balss, ja vien dibināšanas dokumenta nav noteikts citādi.

Valde pārvalda biedrības lietas un pārstāv to. Tās sastāvs var būt viens vai vairāki locekļi. Valdei tiek noteiktas tiesības rīkoties ar biedrības mantu un izmantot biedrības finanšu līdzekļus atbilstoši LR likumdošanai, biedrības statūtiem un biedru sapulces lēmumam.

Biedrības dalībnieku tiesības

Ir noteiktas vispārējas tiesības katram biedrības biedram (dalībniekam)  – piedalīties pārvaldot lietas par partnerību, saņemt informāciju par biedrības aktivitātēm, iepazīties ar uzņēmuma grāmatvedības grāmatām un citiem dokumentiem, piedalīties biedru sapulces sēdēs, izstāties no biedrības jebkurā laikā.

Biedrības dalībnieku pienākumi

Segt izmaksas proporcionāli ieguldījumam, neizpaust konfidenciālu informāciju par biedrības aktivitātēm, piedalās biedrības darbībā saskaņā ar dibināšanas lēmuma noteikumiem, uzņemties solidāru atbildību par biedrības parādiem. Jābūt ļoti uzmanīgam pirms biedrības dibināšanas, jo atbildības līmenim ir augstakā pakāpe.

Piezīme: SIA dalībnieki neatbild par SIA parādiem un SIA neatbild par dalībnieku parādiem.

Biedrības darbību vadība

Biedrības darbības vadību veic Valde. Dibināšanas lēmumā var paredzēt gadījumus, kad lēmumu, kas pieņemams tikai ar biedru balsu vairākumu.

Katram biedram biedrībā ir tikai viena balss, bet dibināšanas lēmums var paredzēt arī lielāku balsu skaitu.
Katrs biedrības dalībnieks ir tiesīgs rīkoties no tās vārda, ja vien biedru kopsapulce nav pieņēmusi lēmumu par to ka visi biedrības dalībnieki var veikt uzņēmējdarbību tikai kopā vai uzņēmējdarbība var tikt uzticēta atsevišķi norādītajiem biedriem.

Ja ir pieņemts biedru lēmums, ka biedri var veikt uzņēmējdarbību tikai kopā, tad katram darījumam nepieciešama visu biedru piekrīšana.

Biedrības dibināšana un saimnieciskā darbība

Pēc dibināšanas, biedrība ir tiesīga veikt komercdarbību, kas ir veltīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu. Ir iespējams veikt arī citu saimniecisko darbību, kas veicina biedrības mērķu sasniegšanu.

Ienākumus no biedrības saimnieciskās darbības var izmantot tikai statūtos noteikto mērķu sasniegšanai. Peļņa, kas gūta biedrības darbības rezultātā nav sadalama starp biedriem (dibinātājiem).

Lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi biedrībai ir tiesības informēt par savu darbību, veidot reklāmas kampaņas un veikt citu publisku darbību. Biedrība var reģistrēt arī savas struktūrvienības, bet tiem nav juridiskās personas statusa.

Biedrības dibināšana var būt lietderīga tikai tiem cilvēkiem, kuri pārzina visus šīs juridiskās personas nianses un kuriem nav nolūka veikt uzņēmējdarbību peļņas sadalei. Droši vien, ka Valdes locekļiem var tikt noteikta darba alga un biedrības biedriem var tikt veiktas citas izmaksas kuriem nav peļnu sadales rakstura.